163496-IC update to RABC (Nov 2008)-1-SITT-STIT-163496-IC update to RABC (Nov 2008)-1-SITT-STIT1